آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای|فعالیت صفحه 69

فعالیت صفحه 69

آیا میدانید ناخن های شما در سال چند سانتیمتر رشد میکنند؟ چگونه میتوانید مقدار آن را محاسبه کنید؟ پس از محاسبه سرعت رشد ناخنتان ، این عدد را با سرعت متوسط حرکت ورقه های سنگ کره مقایسه کنید.

با اندازه گیری میزان رشد ناخنمان در 1 روز و سپس ضرب آن در 1080 میتوان میزان رشد در یک سال را محاسبه کرد.

سرعت رشد ناخن در سال حدود 5 تا 5.2 سانتی متر می باشد که تقریبا برابر با سرعت حرکت ورقه های سنگ کره(5 سانتی متر در سال) است.

ت متوسط حدود 5 سانتی متر در سال،

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!