آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس فصل نهم:ماشین ها|آزمایش کنید و خود را بیازمایید صفحه 98

آزمایش کنید صفحه 98

هدف بررسی عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو
وسایل و مواد لازم حلقه، تعدادی وزنهٔ کوچک شکاف دار، خط کش، وزنه گیر
روش اجرا
1- خط کش را درون حلقه قرار دهید و وزنه گیر را آویزان کنید.
2- انتهای خط کش را با دست خود بگیرید و به صورت افقی نگه دارید.
3- در وزنه گیر، وزنه قرار دهید و به تدریج وزنه ها را زیاد کنید.
4- اکنون وزنه ها را ثابت نگه دارید و فاصلهٔ حلقهٔ فلزی تا دستتان را کم و زیاد کنید.
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

هر قدر اندازه نیرو و فاصله آن از محل چرخش بیشتر باشد ، گشتاور نیرو هم بیشتر است.

 

خود را بیازمایید صفحه 98

توضیح دهید چرا با آچار بلندتر، مهرهٔ محکم را می توان آسان تر باز کرد؟

زیرا بیشتر شدن فاصله نیرو تا محل چرخش باعث بیشتر شدن گشتاور می شود.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!