جواب تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو|خود را بیازمایید و آزمایش کنید صفحه 54

خود را بیازمایید صفحه 54

الف) اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟

باید نیروی خالصی را در جهتی که می خواهیم برجسم وارد کنیم.
ب) اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟

در جهت مخالف حرکتش

 

آزمایش کنید صفحه 54

هدف بررسی رابطه بین شتاب و نیرو
وسایل و مواد لازم میز، چهار چرخه،
قرقره، نخ، وزنه های مختلف، نیروسنج، قلاب
روش اجرا
1- مطابق شکل وزنهٔ کوچک را با نخ به جسم واقع بر روی میز وصل کنید تا جسم (چهارچرخه) شروع به حرکت کند و شتاب بگیرد.
2- جرم وزنهٔ آویزان را 2 برابر کنید و دوباره به زمان حرکت جسم توجه کنید.
3- این کار را با 3 یا 4 برابر کردن جرم وزنه ادامه دهید. در کدام حالت جسم سریعتر طول میز را طی می کند؟ زمانی که وزنه متصل به جسم سنگین تر است.

شتاب جسم در کدام حالت بیشتر است؟زمانی که وزنه متصل به جسم سنگین تر است.

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

هرچه نیروی خالص وارد بر جسم(برآیند نیروها) بیشتر باشد جسم شتاب و سرعت بیشتری خواهدداشت.
4- این بار جرم روی چهارچرخه را تغییر دهید و در ضمن جرم وزنهٔ متصل به نیروسنج را نیز طوری اختیار کنید که نیروسنج در هر آزمایش با جرم های مختلف چهارچرخه، عدد یکسانی را نشان دهد. با افزایش جرم چهارچرخه، چه تغییری در شتاب حرکت آن دیده می شود؟  با افزایش جرم چهارچرخه شتاب جسم کاهش می یابد.

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

با افزایش جرم جسمی که به آن نیرو وارد می کنیم ، شتاب جسم کاهش می یابد.

 

رابطه نیروی خالص وارده با شتاب ←مستقیم

رابطه جرم جسم با شتاب  ←برعکس

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!