جواب تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو|خود را بیازمایید صفحه 60

خود را بیازمایید صفحه 60

اگر در شکل 13 جرم جسم 10 کیلوگرم باشد ، وزن جسم و مقدار نیروی عمودی سطح چند نیوتون است؟

وزن جسم   نیوتون 100  =10×10

نیروی عمودی سطح  = 100 نیوتون

هم اندازه با وزن ولی درخلاف جهت/زیرا جسم جرکت نکرده است.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!