جواب تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو|فعالیت صفحه 53

حل تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو

فعالیت صفحه 53

دانش آموزان در شکل های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می دهند. اثر اعمال این نیروها را در هر شکل توضیح دهید(سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی  N اصطکاک صرف نظر کنید).

الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی  100 نیوتون  جعبه را هل می دهد.

ب) دانش آموز سمت چپ با نیروی 120 نیوتون و دانش آموز سمت راست با نیروی 50 نیوتن جعبه را هل می دهد.

پ)هردو دانش آموز با نیروی 60 نیوتون جسم را به طرف راست هل می دهد.

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

در صورتی جسم حرکت می کند که برآیند نیروهای وارد برآن صفر نباشد و نیروی خالصی به آن وارد شود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!