آخرین خبرها

جواب تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو|فعالیت و جمع آوری اطلاعات صفحه 62

فعالیت صفحه 62

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:
الف) نیروی اصطکاک وارد بر جسمی مانند یک قطعه چوب مکعبی در حال لغزش روی سطح را اندازه بگیرید.

مواد مورد نیاز نیروسنج ، جسم

روش کار جسم را به نیروسنج متصل کرده و با سرعت ثابت حرکت می دهیم.

نیرویی که نیروسنج نشان می دهد نیروی اصطکاک وارد برجسم است.

علت: زیرا ما باید دقیقا هم اندازه و خلاف جهت نیروی اصطکاک ، نیرو وارد کنیم تا جسم حرکت کند.

ب) نشان دهید که نیروی اصطکاک جنبشی به طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد.

مواد مورد نیاز نیروسنج ،یک جسم با سطح های متفاوت

روش کار  جسم مورد نظر را از یکبار از سطح کوچک و بار دیگر از سطح بزرگش روی زمین می گذاریم. نیروسنج را به جسم متصل کرده و می کشیم تا جسم حرکت کند . اندازه آن را یادداشت می کنیم.

نتیجه: می بینیم که اصطکاک چنبشی(نیروی نشان داده شده روی نیروسنج) در هردو حالت برابر است این یعنی مقدار نیروی اصطکاک جنبشی به سطح تماس بستگی ندارد.

پ) نشان دهید که هرچه جسم سنگین تر شود (با قرار دادن اجسام دیگر روی مکعب) نیروی اصطکاک جنبشی نیز افزایش می یابد.

مواد مورد نیاز

وزنه ها با جرم متفاوت ، جسم ، نیروسنج

روش کار

جسم را روی زمین قرار داده و نیروسنج را به آن متصل می کنیم.

وزنه های مختلف را روی جسم گذاشته ، آن را می کشیم تا حرکت کند و نیروی اصطکاک جنبشی(نیرویی که نیروسنج نشان می دهد) آن را اندازه گیری می کنیم.

نتیجه: مشاهده می کنیم که هرچه جرم جسم بیشتر باشد نیروی اصطکاک جنبشی هم بیشتر است.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 62

با مراجعه به منابع معتبر،تحقیق کنید:
الف) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می شود؟

 • هنگام حرکت اتومبیل
 • هنگام فروبردن کلید درون قفل
 • اصطکاک بالا بین اجزای اتومبیل باعث گرم شدن ان و صدمه به موتور می شود.
 • در موتور ها و کارخانه ها باعث خرابی و فرسودگی می شود.

روش کار:

 • صیقلی کردن سطح
 • روغن کاری و گریس کاری
 • تخت هوا
 • بلبرینگ
 • تیز کردن نوک
  ب) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می شود؟
 • هنگام راه رفتن
 • ترمز کردن اتومبیل
 • ساخت ساختمان ها : آجر ها روی هم نمی ایستادند.
 • اگر اصطکاک نبود سرعت وزش باد زیاد می شد و خرابی های بسیار به وجود می آورد زیرا با برخورد مولکول های هوا (ایجاد اصطکاک) سرعت وزش باد کم می شود.
 • هنگام کوه نوردی
 • هنگام روشن کردن کبریت
 • در روز های برفی برای لیز نخوردن اتومبیل

روش کار:

 • ایجاد سطح ناهموار
 • افزایش جرم جسم
 • ریختن نمک و شن در روز های برفی

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!