جواب تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو|پرسش متن و گفت و گو کنید صفحه 56

پرسش متن صفحه 56

از این مثال چه نتیجه ای می گیرید؟ در صورت کاهش جرم جسم و افزایش نیروی وارد برجسم ، شتاب جسم افزایش پیدا می کند.

 

گفت و گو کنید صفحه 56

خودرو های مسابقه به گونه ای طراحی می شوند که دارای موتورهای قوی باشند تا بتوانند نیروی زیادی را بین جاده و خودرو ایجاد کنند.همچنین آنها تا آنجا که ممکن است سبک طراحی می شوند. این نوع طراحی؛ یعنی نیروی زیاد موتور و جرم کم اتومبیل، روی شتاب آنها چه تأثیری می گذارد؟

هرچه جرم متر باشد شتاب بیشتر و هرچه نیروی بیشتری وارد شود شتاب بیشتر است.

پس باعث افزایش شتاب آن ها می یود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!