جواب تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار|جمع آوری اطلاعات صفحه 153

جمع آوری اطلاعات صفحه 153

در بارهٔ نقش وچگونگی عمل انواع باله در ماهی ها اطلاعاتی جمع آوری و گزارش آن را در کلاس، ارائه کنید.

تصویر یک ماهی شامل: 

باله پشتی

باله پاله دمی

باله مخرجی

باله شکمی

باله سینه ای

باله پشتی  محافظت از ماهی در برابر چرخ خوردن و کمک به چرخش و توقف ناگهانی + حفظ تعادل ماهی

باله دمی   وظیفه به جلو راندن ماهی را دارد

باله مخرجی  حفظ تعادل + پایداری شنا

باله شکمی   برای بالا رفتن و پایین آمدن در آب و چرخش سریع و توقف سریع

باله سینه ای   یک جفت باله در دو طرف سر که به ماهی کمک می کند در عمق آب باقی بماند و همچنین برای جهت گیری کاربرد دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!