جواب تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار|گفت و گوکنید صفحه 152

حل تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار

گفت و گوکنید صفحه 152

دربارهٔ دوكی بودن بدن ماهی، لغزنده بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک عقبی، با همدیگر، گفت وگو كنید و برای هر كدام از این ویژگی ها، دلیلی بیان كنید.

دوکی بودن بدن و لغزنده بودن ماهی باعث می شود که نیروی اصطکاک کاهش پیدا کند و حرکت راحت تر شود.

و قرار گرفتن پولک ها به این شکل باعث می شود که آبی به بین دو پولک نفوذ نکند  در نتیجه نیروی مقاومت آب کاهش پیدا کند و ماهی راحت تر حرکت کند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!