جواب تمرین علوم نهم | درس پانزدهم:باهم زیستن|خود را بیازمایید و فکرکنید صفحه ۱۶۷

خود را بیازمایید صفحه ۱۶۷

هر یک از این شکل ها چه نوع همزیستی را نشان میدهد؟

الف)میگوی تمیزکننده در حال خوردن انگلهای دهان مارماهی= همیاری

ب)ماهیهای کوچک همراه با کوسه شنا میکنند و پس مانده شکار کوسه را میخورند. =همسفرگی

پ) کنه در حال مکیدن خون انسان= انگلی

فکرکنید صفحه ۱۶۷

به نظر شما چه نوع رابطه ای بین زنبور و گیاه گلدار وجود دارد؟همیاری

انواعی از حشره ها در گرده افشانی گل ها نقش دارند؛ اما چرا گفته میشود که نقش زنبورعسل از همه مهمتر است؟

زیرا زنبور ها به صورت گروهی و به میزان بسیار بیشتر در گرده افشانی نقش داشته و در صورت نبود آن ها تولید گل و گیاه به شدت کاهش میابد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!