جواب تمرین علوم نهم | درس پانزدهم:باهم زیستن|خود رابیازمایید و فکر کنید صفحه ۱۶۵

حل تمرین علوم نهم | درس پانزدهم:باهم زیستن

خود رابیازمایید صفحه ۱۶۵

این زنجیره، یکی از زنجیره های غذایی شکل 1 است:

گیاه ⇐ملخ ⇐عنکبوت
شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید.

گیاه⇐پروانه⇐عنکبوت

گیاه⇐موش⇐مار/عقاب/روباه

گیاه⇐موش⇐مار⇐عقاب

گیاه⇐خرگوش⇐روباه/شیر

گیاه⇐گوزن⇐شیر

فکر کنید صفحه ۱۶۵

الف)آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذایی که روی کره زمین قرار دارند ، به هم وصل اند؟

بله زیرا در تیجه همه شبکه های غذایی در نهایت یک شبکه حیات را می سازند.

ب)دانش آموزی می گوید که تولید کنندگان در هر زیستگاهی گیاهان اند. شما چه فکر کنید؟

خیر ، نوعی از جلبک ها که آغازیان هستند هم می توانند تولید کننده باشند.(فتوسنتز می کنند)

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!