جواب تمرین علوم هشتم|درس اول:مخلوط و جداسازی مواد|خود رابیازمایید و پرسش متن وفعالیت صفحه 5

خود رابیازمایید صفحه 5

حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید.

سکه طلا: جامد در جامد  /     نوشابه: جامد در مایع و گاز در مایع     /  چای شیرین: جامد در مایع  /  هوای درون کپسول:گاز در گاز
حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

سکه طلا= آلیاژ فلزات طلا،نقره و مس / حلال:طلا / حل شونده:مس ونقره

نوشابه=  حلال :آب/ حل شونده: شکر و گاز کربن دی اکسید

چای شیرین= حلال: آب داغ /  حل شونده : شکر یا رنگ چای

هوای درون کپسول= حلال:نیتروژن / حل شونده: کربن دی اکسید و نیتروژن

 

پرسش متن صفحه 5

چه مقدار دیگر از این نمک را باید در آب بریزید و حل کنید تا دیگر نمک در آن حل نشود و در ته لیوان ته نشین شود؟

حدود 18 گرم

 

آزمایش کنید صفحه 5

در 100 میلی لیتر آب در دمای 30 سانتی گراد چه مقدار نمک خوراکی(سدیم کلرید) حل می شود؟ 40گرم

با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیش بینی خود را بررسی کنید.

حدود 39 گرم. با افزایش دما  ، حلالیت  سدیم کلرید افزایش می یابد.

ب)در 100 میلی لیتر آب در دمای 30 درجه سانتی گراد به جای نمک سدیم کلرید ، نمک پتاسیم نیترات بریزید. مقدار نمک حل شده را پیش بینی و آزمایش کنید. از آزمایش های بالا چه نتیجه ای می گیرید.

حدود 60 گرم . از آزمایش های بالا نتیجه می گیریم که حلالیت نمک به نوع نمک و دمای آب بستگی دارد.

مثلاً برای سدیم کلرید با افزایش دما ، حلالیت افزایش می یابد.

 

فعالیت صفحه 5

الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک 100 میلی لیتر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.

ب) در هر بشر آنقدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

دما(سلسیوس) 20 30 40 50
بیشترین مقدار مادۀ حل شونده (گرم) 30 45 65 88

پ) دما را روی محور افقی و مقدار مادهٔ حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.

عکس: نمودار دما (سلیوس)/ مقدار ماده حل شده (گرم)

جواب: دما 20 مقدار ماده حل شده 40

دما 30 مقدار ماده حل شده 60

دما 40 مقدار ماده حل شده 80

دما 50 مقدار ماده حل شده 100

 

ت) از این نمودار چه نتیجه ای می گیرید؟

حلالیت پتاسیم نیترات با افزایش دما افزایش می یابد.

ث) در دمای 45 درجه سانتی گراد چند گرم نمک در آب حل می شود؟ روی نمودار نشان دهید.

75 گرم

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!