جواب تمرین علوم هشتم|درس اول:مخلوط و جداسازی مواد|فکرکنید و فعالیت صفحه 4

فکرکنید صفحه 4

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟

سوسپانسیون مخلوط ناهمگنی است که ذرات جامد آن در مخلوط ته نشین می شوند .

و برای همین باید ابتدا مخلوط را تکان داد و سپس خورد.

 

فعالیت صفحه 4

پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها 100 میلی لیتر آب بریزید.
در هر بشر به ترتیب 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلول ها با یکدیگر متفاوت است؟

زیرا مقدار حل شونده(کات کبود) در هریک متفاوت است و هرچه قدر بیشتر باشد محلول رنگ آبی پررنگ تری خواهد داشت.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!