جواب تمرین علوم هشتم|درس اول:مخلوط و جداسازی مواد|فعالیت صفحه 3

فعالیت صفحه 3

دو بشر انتخاب، و آنها را شماره گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید.
در بشر شمارهٔ 1، یک قاشق خاک و در بشر شمارهٔ 2، یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشرها را کاملاً هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.

مشاهدات
الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟

آب و نمک شفاف و آب و خاک کدر است.
ب) در برخی از مخلوط ها ذره های مواد تشکیل دهندهٔ مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. این نوع مخلوط ها را مخلوط همگن یا محلول می نامند.
کدام یک از مخلوط هایی که تهیه کرده اید، محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟

مخلوط آب و نمک مخلوط همگن(محلول) است زیرا به طور یکنواخت در هم حل شده است و جداکردنشان پس از حل شدن به سختی صورت می گیرد.

مخلوط آب و خاک هم مخلوط ناهمگن است زیرا به طور یکنواخت حل نشده و سوسپانسیون ایجاد می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!