جواب تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس|آزمایش کنید صفحه 93

آزمایش کنید صفحه 93

هدف آزمایش: ساخت آهن ربای الکتریکی
مواد و وسایل: دو باتری قلمی و جای آن، سیم های رابط، کلید قطع و وصل، میخ یا پیچ در اندازهٔ متوسط، چسب نواری، سیم مخصوص (لاکی) برای درست کردن سیم پیچ و گیره های کاغذ یا واشرهای آهنی
روش اجرا:
١- دور میخ یا پیچ سیم مخصوص را بپیچید.
٢- همانند شکل مدار الکتریکی را کامل کنید و کلید را ببندید.
٣- میخ را به گیره های کاغذی یا واشرهای آهنی نزدیک کنید. چه اتفاقی می افتد؟

واشر یا گیره ها به میخ می چسبند.
۴- اگر کلید را باز کنید، چه اتفاقی می افتد؟

واشر یا گیره ها می افتند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!