جواب تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس|آزمایش کنید و پرسش متن و فعالیت صفحه 96

آزمایش کنید صفحه 96

هدف آزمایش ساخت یک مولد برق ساده
مواد و وسایل لولهٔ پلاستیکی (سرنگ)، سیم مخصوص نازک لاکی، لامپ کوچک LED ، یک آهنربای کوچک قوی ، چسب لنت ،سوکت و سیم های رابط.

روش اجرا
١- سیم مخصوص را به دور لولهٔ پلاستیکی آنقدر می پیچیم تا یک سیم پیچ با حداقل 600 تا الی 1000 دور تشکیل می شود.

2-دو سر سیم را به پایانه های LED وصل می کنیم.

3- آهن ربا را در لوله (سرنگ)قرار می دهیم و سر لوله را می بندیم.
4- آهن ربا را با سرعت در لوله حرکت می دهیم.

آیا لامپ روشن می شود؟ بله

چگونه می توان نور لامپ را بیشتر کرد؟

با افزایش  دور های سیم پیچ – افزایش سرعت حرکت دادن آهن ربا در لوله

 

پرسش متن صفحه 96

آیا می توانید توضیح دهید در این آزمایش انرژی جنبشی شما به چه انرژی هایی تبدیل شده است؟

انرژی مغناطیسی ، الکتریکی و نورانی

فعالیت صفحه 96

تحقیق کنید در یک نیروگاه برق آبی، چگونه برق تولید می شود؟

ابتدا سد بسته شده و آب پشت سد جمع می شود . سپس دریچه های روی سد باز می شوند و آب با فشار به سمت توربین می رود. حرکت آب توربین را به حرکت در می آورد. با چرخش توربین ، آهنرباهای داخل ژنراتور هم می چرخند . اهن رباهای بزرگ با چرخش در کنار سیم پیچ ها جریان متناوب الکتریسیته را ایجاد می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!