جواب تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس|فعالیت صفحه 92

فعالیت صفحه 92

الف) همانند شکل به کمک یک آهن ربای تیغه ای و یک میخ، یک آهن ربا بسازید وسپس قطب های آهن ربای ساخته شده را به وسیلهٔ آهن ربای تیغه ای یا قطب نما تعیین کنید.

عکس: آهن ربای تیغه ای و میخ

جواب:

با نزدیک کردن آهن ربا به میخ ، میخ آهنربا می شود. سپس با نزدیک کردن قطب S آهنربا به یک سمت میخ :

اگر از هم دور ← آن قطب S می باشد.

اگر به هم نزدیک شدند← آن قطب N می باشد.

ب) به کمک میلهٔ چوبی، پایه و چند آهن ربای حلقه ای، فنر مغناطیسی بسازید و دربارهٔ کاربرد های احتمالی آن فکر کنید.

 

فنر مغناطیسی در صنعت خودرو و اتومبیل سازی از لرزه های ناشی از حرکت خودرو جلوگیری می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!