جواب تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس|فعالیت صفحه 91

فعالیت صفحه 91

آهن ربای تیغه ای را همانند شکل به وسیلهٔ نخی بیاویزید و سپس قطب های آهن ربای دیگری را به قطب های این آهن ربا نزدیک کنید. مشاهدهٔ خود را برای حالت هایی که قطب های همنام و غیر همنام آهن ربا به هم نزدیک می شوند، بیان کنید.

عکس: آهن ربای تیغه ای متصل به نخ

جواب:

هنگامی که دو قطب یکسان(N,N و  S,S) به هم نزدیک کنیم همدیگر را دفع می کنند.

هنگامی که دو قطب ناهمنام (SوN) را به هم نزدیک کنیم همدیگر را می ربایند.

 

 

فعالیت صفحه 91

همانند شکل روبه رو یک میخ کوچک یا سوزن ته گرد را به انتهای آهن ربا نزدیک کنید تا به آهن ربا بچسبد.میخ بعدی را به نوک میخ اول نزدیک کنید. این کار را برای میخ های دیگر نیز تکرار کنید. به نظر شما چگونه آهن ربا، میخ اول را جذب کرده است؟ هنگامی که میخ را نزدیک آهنربا می کنیم ، اهنربا شده و با قطب های ناهمنام همدیگر را جذب می کنند.

میخ اولی چگونه میخ دوم را جذب کرده است؟ میخ اولی خود اهنربا شده است. با نزدیک کردن میخ دومی به اولی ، میخ دومی با القای مغناطیسی به میخ اولی می چبد.


اگر به آرامی میخ اول را از آهن ربا جدا کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ آیا میخ های دیگر سر جای خود باقی می مانند یا اینکه از میخ اول جدا می شوند؟

اگر میخ اول را از اهن ربا جدا کنیم همچنان میخ های دیگر به آن متصل می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!