جواب تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس|فعالیت صفحه 90

حل تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس

فعالیت صفحه 90

الف) همانند شکل با استفاده از خمیر بازی، مداد و آهنربای نعلی شکل قطب شمال و جنوب را پیدا کنید (شکل الف).

عکس: آهن ربای نعلی

آهن ربای نعلی می چرخد و قطب N آن به سمت شمال و قطب S آن به سمت جنوب می ایستد.
ب) به کمک یونولیت و یک آهن ربای تیغه ای کوچک و ظرف آب یک قطب نمای ساده بسازید (شکل ب).

عکس: آهن ربا شمال یاب و جنوب یاب

آهن ربا شروع به چریخدن می کند و N به سمت شمال و S به سمت جنوب می ایستد.

 

فعالیت صفحه 90

با استفاده از آهن ربا و وسایل روبه رو، مواد را به دو دسته تقسیم بندی کنید. موادی را که جذب آهن رباها می شوند مواد مغناطیسی و بقیه را غیر مغناطیسی بنامید.

موادی که جذب آهن ربا می شوند موادی که جذب آهن ربا نمی شوند
قوطی های نوشیدنی

میخ

گیره فلزی

سکه

لیوان

کاغذ و دفتر

پوش برگ

مداد

فویل آلومینیم

بطری

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!