جواب تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس|فعالیت صفحه 94

فعالیت صفحه 94

الف) به کمک قطب نما یا یک آهن ربا که N و  S آن معلوم است، قطب های آهن ربای الکتریکی ساخته شده در آزمایش صفحهٔ قبل را تعیین کنید.

می توان قطب N آهن ربا را به یکی از سر های سیم پیچ نزدیک کرد و اگر

هم دیگر را رباییدند ←  آن قطب ،  قطب S است.(ناهمنام)

هم دیگر را دفع کردند← آن قطب ، قطب N است.(همنام)

ب) در شکل رو به رو، جای پایانه های باتری را در مدارعوض می کنیم. در نتیجه جای قطب های  N و  S  آهن ربای الکتریکی عوض می شود.از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

اگر جهت جریان تغییر کند ، قطب های آهنربا هم تغییر می کند.
پ) اگر به جای یک باتری از چند باتری پشت سر هم استفاده کنیم و آهن ربای الکتریکی را در گیره های کاغذی یا براده های آهن قرار دهیم، تعداد بیشتری گیره را جذب می کند. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ با افزایش اندازه جریان ، قدرت جذب آهنربا هم افزایش می یابد.
ت) هرچه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، آهن ربای الکتریکی براده های بیشتری را جذب می کند.

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

با افزایش تعداد دور های سیم اطراف میخ می توان قدرت آهن ربا را زیاد کرد.
توجه: برای کم و زیاد کردن تعداد دور سیم آهن ربای الکتریکی، می توانید از سیم های اضافهٔ دور مقوا استفاده کنید.

 

فعالیت صفحه 94

یکی از کاربردهای آهن رباهای الکتریکی، در جرثقیل هایی است که ماشین های قراضه یا زباله های آهنی بزرگ را بلند می کنند.

عکس: جرثقیل اجسام را بلند می کند.

در شکل روبه رو توضیح دهید:

الف) چگونه این جرثقیل ها اجسام را بلند می کنند؟

سر این جرثقیل آهنی بزرگ است که سیم پیچ بزرگی دور آن وجود دارد. هنگامی که جریان الکتریکی از این آهن می گذرد ، تبدیل به اهن ربایی بسیار قوی می شود که ماشین های قراضه یا زباله های آهنی را جذب می کند.

ب) وقتی بخواهند ماشین یا زباله را رها کنند، چه عملی را انجام می دهند؟

جریان برق را قطع می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!