جواب تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس|پرسش متن و آزمایش کنید صفحه 95

پرسش متن صفحه 95

آیا می دانید در ماشین لباس شویی، استوانه ای که لباس در آن قرار می گیرد، چگونه می چرخد و لباس ها شسته می شوند؟ یا در ماشین های اسباب بازی الکتریکی، چرخ ها چگونه می چرخند و ماشین حرکت می کند؟

موتور الکتریکی

 

آزمایش کنید صفحه 95

 

هدف آزمایش ساخت موتور الکتریکی ساده

مواد و وسایل  چند متر سیم مخصوص 0.5 میلی متری لاکی، لیوان کاغذی یا پلاستیکی مقاوم، چندآهن ربای کوچک قوی(نئودیمیوم)،باتری بزرگ 1.5 ولتی ، گیرۀ کاغذی و سیم های سوسماری ، دوباتری قلمی و جای باتری.
روش اجرا
١- همانند شکل الف توسط سیم مخصوص یک سیم پیچ درست کنید.
٢- دو طرف لیوان را با دقت سوراخ کنید و گیره های کاغذی را (همانند شکل پ) به طرفین آن بچسبانید.
٣- آهن رباها را (همانند شکل ت) در طرفین لیوان قرار دهید.

۴- سیم پیچ را در لیوان قرار دهید و سیم های دو طرف آن را طوری از سوراخ ها خارج کنید که با پایین گیرهٔ کاغذی تماس داشته باشند (در نقطهٔ تماس با گیره، روکش یک طرف سیم به طور کامل و طرف دیگر تنها نیمی از آن تراشیده شود).

۵- یک سر سیم سوسماری را به گیرهٔ کاغذی و سر دیگر را به باتری وصل کنید و حرکت سیم پیچ را در نظر بگیرید. هم اکنون شما یک موتور الکتریکی ساخته اید. شکل آخر (ث) نمونهٔ ساده ای از موتور الکتریکی ساخته شده توسط یک دانش آموز را نشان می دهد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!