جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|گفت و گو کنید صفحه 10

حل تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

گفت و گو کنید صفحه 10

دربارهٔ مفید یا مضربودن هریک از تغییرهای شیمیایی نشان داده شده در شکل ٢، در کلاس گفت و گو کنید.

آتش سوزی در جنگل: به طبع این تغییر شیمیایی بسیار برای محیط زیست ضرررسان بوده و در صورت ادامه پیدا کردن می تواند به انقراض گونه های مختلف منجر شود ولی آتش می تواند باعث رشد کیفیت خاک و از بین بردن بیماری های گیاهی و آفت ها می شود.

پیر شدن هم می تواند مفید و هم مضر باشد زیرا تجربه آدمی افزایش می یابد امّا توان جسمی آن به مرور کاهش می یابد.

فاسد شدن سیب : بسیار مضر بوده و عملاً فایده ای ندارد.

زنگ زدن آهن به طور کلی مضر است امّا می تواند مفید باشد ، می توان از آن برای تولید نوعی کاتالیست ها استفاده کرد.

برای حفظ اطلاعات ، پوسیدن کاغذ به شدت مضر است امّا می تواند نوعی بازگشت به طبیعت باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!