جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|پرسش متن و آزمایش کنید صفحه 18

پرسش متن صفحه 18

پس مواد غذایی در بدن موجودات زنده چگونه می سوزند؟

با استفاده از کاتالیزگر ها

 

آزمایش کنید صفحه 18

مواد و وسایل
چند حبه قند، شمع، شیشهٔ ساعت، پنس، کبریت، خاک باغچه (مرطوب)
روش اجرا
الف) یک حبه قند را با استفاده از پنس روی شعلهٔ شمع بگیرید و صبر کنید تا شروع به سوختن کند.

ب) حبه قند در حال سوختن را از شعله دور کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

به مقدار کم سوخته می شود و شعله هایش کاملاً دیده نمی شود.

پ) یک حبه قند دیگر بردارید و آن را به خاک مرطوب باغچه آغشته کنید. سپس آن را روی شعلهٔ شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند.

ت) حال حبه قند را از شعلهٔ شمع دور کنید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟

به خوبی شعله ور می شود.
ث) از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

در درون خاک کاتالیزگر هایی وجود دارند. اتالیزگر ها موادی هستند که سرعت انجام واکنش های شیمیایی را بالا می برند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!