جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|فعالیت و آزمایش کنید و پرسش متن صفحه 17

فعالیت صفحه 17

آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود.

(راهنمایی: هرگاه گاز کربن دی اکسید را در آب آهک بدمیم، مخلوط شیری رنگ تولید می شود).

گاز ناشی از سوختن شمع را جمع آوری کرده و توسط یک لوله نگهداری می کنیم.

سپس آن را وارد ظرفی پر از آب آهک می کنیم که می بینیم شیری رنگ می شود.

پس مخلوط گازی ناشی از سوختن شمع دارای کربن دی اکسید است.

 

آزمایش کنید صفحه 17

مواد و وسایل
سیم ظرف شویی، باتری کتابی
روش اجرا
مقداری سیم ظرف شویی بسیار نازک بردارید و یک باتری کتابی ۹ ولتی را از قطب مثبت و منفی به رشته های سیم ظرف شویی تماس بدهید. چه چیزی مشاهده می کنید؟ سیم ظرفشویی شعله ور می شود.
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

با برقرار  جریان برق سیم ظرفشویی شعله ور می شود.

 

پرسش متن صفحه 17

به نظر شما آیا می توان گرمای لازم برای شروع سوختن مواد را به روش های دیگری نیز فراهم کرد؟ به چه روش هایی؟ 

با ایجاد اصطکاک، با برقراری جریان الکتریسیته

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!