جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|فکرکنید صفحه 15

فکرکنید صفحه 15

دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکل های زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده است. با توجه به این شکل ها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شمارهٔ ۲ با شعلهٔ بزرگ تر و نورانی تری می سوزد؟

عکس 1: زغال نیم افروخته

عکس 2: زغال شعله ور

زیرا غلظت و مقدار اکسیژنی که به زغال می رسد در شکل 2 بیشتر است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!