جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|آزمایش کنید صفحه 14

آزمایش کنید صفحه 14

در کلاس هفتم آموختید که گازهای اصلی تشکیل دهندهٔ هوا، نیتروژن و اکسیژن هستند. به نظر
شما چند درصد هوا را گاز اکسیژن تشکیل می دهد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش فعالیت زیر را انجام
دهید.

وسایل و مواد: شمع، سیم ظرفشویی، لوله آزمایش، لیوان شیشه ای، بشر، کبریت، ماژیک، خط کش، آب، بشقاب، گیره، پایه

به منظور انجام این فعالیت:
الف)هر یک از افراد گروه، آزمایش موردنظر خود را روی کاغذ رسم کند یا بنویسد.
ب) با همفکری یکدیگر، آزمایش های پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها، آزمایشی که مناسب تر است را انتخاب کنید.
پ) آزمایش را اجرا و نتایج را یادداشت کنید.
ت) اگر آزمایش شما نیاز به اصلاح دارد، آن را اصلاح کنید و دوباره انجام دهید.
ث) نتیجه به دست آمده در گروه خود را با گروه های دیگر به اشتراک بگذارید.

گیره ی لوله ی آزمایش را روی پایه نصب کرده و  سیم ظرفشویی را درون لوله آزمایش قرار می دهیم و لوله را به صورت برعکس  نصب می کنیم. بشر را پر از آب می کنیم و زیر دهانه ی لوله آزمایش قرار می دهیم به طوری که هیچ هوایی وارد لوله نشود . جایی که آب در لوله می ایستد را علامت می زنیم. ارتفاع هوای لوله را اندازه می گیریم و چند روز صبر می کنیم تا سیم زنگ بزند. سپس جایگاه جدید آب را علامت می زنیم. میزان جابجایی آب ، مقدار اکسیژنی است که با آهن واکنش داده است.

با محاسبه ارتفاع بالا رفته بر روی ارتفاع اولیه ضربدر 100 می توان درصد اکسیژن در هوا را محاسبه کرد که حدود 20 درصد می باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!