جواب تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی|آزمایش کنید و فکرکنید صفحه 11

آزمایش کنید صفحه 11

1- یک سوم حجم یک لیوان پلاستیکی را با آب پر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید.
۲- دو عدد قرص جوشان درون لیوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود.

حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید.از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

هنگامی که قرص جوشان را در آب می اندازد تغییر شیمیایی گرماگیر اتفاق می افتد و دمای آب پایین می افتد.

 

فکرکنید صفحه 11

هر یک از شکل های زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد.
الف) میخ آهنی در محلول کات کبود

ب) آزمایش کوه آتشفشان

پ) جوشیدن آب

ت) تخم مرغ در سرکه

باتوجه به آنها مشخص کنید:
الف) کدام تغییر(ها) فیزیکی و کدام تغییر(ها) شیمیایی اند؟

میخ آهنی در کات کبود : تغییر شیمیایی

آزمایش کوه آتشفشان : تغییر شیمیایی

جوشیدن آب: فیزیکی

تخم مرغ در سرکه: تغییر شیمیایی

ب) چه شواهدی نشان دهندهٔ تغییر شیمیایی اند؟

میخ آهنی : تغییر رنگ محلول

آزمایش کوه آتشفشان: تولید گاز و ماده جامد

تخم مرغ در سرکه: تغییر رنگ و تولید ماده ی جدید

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!