جواب تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر|خود را بیازمایید صفحه 26

خود را بیازمایید صفحه 26

عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر 1 ، 2 و 3  است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید.

جواب:

هر سه H

سمت چپ پایین 1

سمت چپ بالا به ترتیب 1 و 2و 3

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!