جواب تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر|فکرکنید صفحه 25

فکرکنید صفحه 25

با بررسی شکل های بالا به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت هایی دارند؟ هر 3 پروتون های مساوی 6 عدد دارند.
ب) این اتم ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ تعداد نوترون هایشان فرق می کند.
پ)هر یک از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارند؟ کربن

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!