جواب تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر|گفت و گو کنید و فعالیت صفحه 24

گفت و گو کنید صفحه 24

درشکل زیر مدل اتمی بور برای یک عنصر نمایش داده شده است. با توجه به آن دربارهٔ ساختار اتم ها گفت و گو کنید.

عکس: هسته (دارای پروتون و نوترون)/ الکترون

جواب:

 

در اتم بور در هسته پروتون و نوترون وجود دارد و الکترون ها دور آن در مدار های مختلف به حرکت در می آیند. و بیشتر جرم اتم در هسته ان متمرکز شده است. تعداد الکترون ها و پروتون ها یکسان است . بار پروتون ها مثبت و  الکترون ها با بار منفی را جذب می کند.

 

فعالیت صفحه 24

عکس:

الف) تعداد الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان داده شده در شکل 2 را مشخص کنید.

ب) چرا در عنصرهای لیتم، پریلیم و … الکترون های سوم و بعد از آن در مدار بعدی قرار گرفته اند؟

پ) ساختار اتم های F،O،N،C را مطابق مدل بور رسم کنید.

ت) با توجه به موارد صفحه قبل، مشخص کنید در مدار اول و دوم حداکثر چند الکترون جای می گیرد؟

ث) برای Ne کدام ساختار اتمی روبه رو درست است؟

جواب:

 

 

ب)طبق مدل بور هر مدار ظرفیت مشخصی دارد و بیشتر از ظرفیتش نمی تواند الکترون در خود جای بدهد. مثلاً ظرفیت مدار اول دو الکترون است و اگر اتمی 5 الکترون داشته باشد 3 الکترون بعدی به مدار بعدی می روند.

 

ت)مدار اول 2 و مدار دوم 8

ث) الف درست است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!