جواب تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر|خود را بیازمایید صفحه 23

خود را بیازمایید صفحه 23

با توجه به نشانهٔ عنصر نئون، تعداد الکترون ها و تعداد پروتون های این عنصر را مشخص کنید.

دارای تعداد 10 الکترون و 10 پروتون

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!