جواب تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر|گفت وگو کنید و فعالیت صفحه 22

حل تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر

گفت وگو کنید صفحه 22

نام ذره الکترون پروتون نوترون
بارالکتریکی نسبی 1- 1+ 0
جرم نسبی بسیار کم(تقریبا برابر با صفر) 1 1

در گروه خود دربارهٔ جدول بالا گفت و گو کنید. نتایج گفت و گو را در دو عبارت بنویسید.

پروتون و نوترون جرم برابری دارند ولی جرم الکترون بسیار کم و در حد ناچیز است.

الکترون داری بار منفی و پروتون دارای بار مثبت است ولی نوترون بار ندارد.

 

فعالیت صفحه 22

با توجه به اینکه بار الکتریکی هر اتم از مجموع بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذره های سازندهٔ آن به دست می آید:
الف) نشان دهید اتم های کربن، هیدروژن و اورانیم بار الکتریکی ندارند.

کربن دارای 6 پروتون 6 نوترون / هیدورژن دارای یک پروتون ویک الکترون / اورانیم دارای 92 پروتون و 92 الکترون
ب) از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

در عناصر خنثی تعداد بار مثبت(پروتون) با بار منفی (نوترون) برابر است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!