جواب تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر|فکرکنید صفحه 27

فکرکنید صفحه 27

با مراجعه به شکل ۶ به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:
الف) جدول زیر را کامل کنید.

شماره ذره تعداد الکترون ها تعداد پروتون ها بار ذره نام ذره
الف 10 11 + یون سدیم
ب 18 17 یون کلرید

ب) با توجه به اینکه ذّره های سازندهٔ نمک خوراکی (سدیم کلرید)یون های مثبت و منفی اند، یون را تعریف کنید.

ذره باردار یا یون ذره ای است که تعدا پروتون ها و الکترون هایش برابر نباشد.
پ) نشانهٔ شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.

یون سدیم:   Na

یون کلرید: +Cl

 

خود را بیازمایید صفحه 27

الف)شکل روبه رو، ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشان می دهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد.چرا؟

عکس: الکترون و پروتون

جواب:

یک یون منفی زیرا الکترون هایش بیشتر از پروتون هایش است.
ب) نشانهٔ شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید.(نشانۀ اتم این ذره را A در نظر بگیرید).

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!