جواب تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی|گفت و گو کنید صفحه 119

گفت و گو کنید صفحه 119

دربارۀ محاسن و معایب هوازدگی در گروه خود بحث کنید.

مزایا معایب
تولید خاک برای رشد جانداران

خردشدن سنگ های بسیار بزرگ

حاصل خیزی خاک کشاورزی

رسوب گذاری

انحلال و از بین رفتن سنگ ها

از بین رفتن سازه ها و ساختمان ها

زشت شدن نمای ساختمان ها و سازه ها بدلیل انحلال سنگ آن

آسیب به سواحل و مزارع

به نظر شما در استان گیلان خاک بیشتری تشکیل می شود یا در استان کرمان؟دلیل خود را بگویید.

بدلیل آب و هوای شرجی و مرطوب گیلان و بارش باران فراوان ، هردو نوع هوازدگی فیزیکی و شیمیایی بسیار اتفاق می افتد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!