جواب تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی|پرسش متن و فکرکنید صفحه 117

پرسش متن صفحه 117

عواملی در طبیعت وجود دارند که باعث خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچک تر می شوند به طوری که ترکیب شیمیایی آنها تغییر نمی کند. آیا می توانید چند مورد از این عوامل را نام ببرید؟

یخ زدن آب ، رشد کردن گیاهان ، باد ، حرکت جانوران و …
همان طور که می دانید سنگ ها را جریان آب رودخانه جابه جا می کند و هنگام حرکت به هم برخورد می کنند. به نظر شما در اثر برخورد قطعات چه تغییراتی در آنها رخ می دهد؟

تغییرات فیزیکی ، خردمی شوند.

 

فکرکنید صفحه 117

اگر بخواهید نوع هوازدگی نشان داده شده در شکل 3 را نام گذاری کنید، آن را فیزیکی می نامید یا شیمیایی؟

فیزیکی زیرا ماهیت چیزی تغیر نمی کند.

 

فکرکنید صفحه 117

جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟

جانوران با حرکت ، حفاری و ایجاد تونل های برای پیدا کردن غذا ، لانه گزیدن و … به خرد شدن سنگ ها و در نتیجه هواردگی فیزیکی کمک می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!