جواب تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی|فکرکنید صفحه 115

فکرکنید صفحه 115

شکل زیر مربوط به دو کوه است. مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید.

عکس:

الف) کوه پیر

ب) کوه جوان

کوه پیر: دارای فرسایش زیاد با دره های باز و کم عمق

کوه جوان: دارای فرسایش کم با دره های نوک تیز و عمیق

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!