جواب تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی|پرسش متن صفحه 114

حل تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی

پرسش متن صفحه 114

عوامل مختلفی سنگ های روی کوه ها، صخره ها و ساختمان ها را در گذر زمان دچار تغییر می کند.
آیا می دانید سنگ ها چگونه می شکنند و خرد می شوند؟

بر اثر عواملی مثل تغییر دما ، رشد گیاه ، حوادث طبیعی ، موجودات زنده و …

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!