جواب تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی|فکرکنید صفحه 120

فکرکنید صفحه 120

با دقت به شکل های زیر نگاه کنید. کدام یک از این سنگ ها را یخچال حمل کرده است؟ چرا؟

عکس: 

الف) قطعه سنگ زاویه دار

ب) قطعه سنگ گرد

زیرا در صورت حمل با یخچال ها ، با سنگ های دیگر برخورد  نخواهد داشت و همچنان شکل زاویه دار خود را حفظ خواهد کرد.

و بلعکس قطعه سنگ شماره 2 با رودخانه حمل شده و در مسیر حرکتش با سنگ های دیگر برخورد کرده ، گوشه های تیز خود را از دست داده و به شکل گرد درآمده است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!