جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|فعالیت و آزمایش کنید صفحه 77

حل تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته

فعالیت صفحه 77

با توجّه به آنچه دربارهٔ باردار شدن اجسام خوانده اید، توضیح دهید چرا:
الف) وقتی با پارچهٔ خشک و تمیز پرزداری صفحهٔ تلویزیون را تمیز می کنید، پرزهای پارچه به صفحهٔ تلویزیون می چسبند.

با مالیده شدن پارچه به شیشه ی تلویزیون ،پارچه بار منفی و شیشه بار مثبت پیدا کرده و همدیگر را جذب می کنند.
ب) هنگامی که با شانهٔ پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید، رشته های مو به دنبال شانه کشیده می شوند.

با مالش شانه به مو ، شانه دارای بار منفی و مو دارای بار مثبت می شود و همدیگر را جذب می کنند. به این علت که با مالش به یکدیگر شانه الکترون از مو گرفته و دارای بار منفی می شود.

پ) وقتی شانهٔ پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکهٔ آب نزدیک کنید، باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می شود.

در اثر مالش شانه و مو ، شانه بار منفی و مو بار مثبت پیدا می کند. وقتی شانه را نزدیک باریکه آب می گیریم با بار منفی اش یون های دارای بار مثبت آب یعنی یون هیدروژن را جذب می کند.

 

آزمایش کنید صفحه 77

هدف آزمایش: آشنایی با انواع بار های الکتریکی
مواد و وسایل: دو بادکنک مشابه، پارچهٔ پشمی، نخ، مقداری خرده های کاغذ
روش اجرا
۱- بادکنک ها را باد کنید و با نخ دهانهٔ آنهارا ببندید.
۲- یکی از بادکنک ها را با پارچهٔ پشمی مالش دهید؛ سپس یک بار پارچه و بار دیگر بادکنک را به خرده های کاغذ نزدیک کنید. چه روی می دهد ؟

د رهردو بار خرده های کاغذ را جذب می کنند زیرا در صورت مالش پارچه  بادکنک ، هردو دارای بار الکتریکی می شوند که در صورت تزدیک کردن هیک از ان ها به خرده های کاغذ خنثی آن هارا جذب می کنند.
۳- هر دو بادکنک را با پارچهٔ پشمی مالش دهید و بعد آنها را به هم نزدیک کنید. چه اتفاقی می افتد؟

از هم دور می شوند
۴- پارچهٔ پشمی را به بادکنک نزدیک کنید. چه اتفاقی می افتد؟

بادکنک جذب پارچه پشمی می شود

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

جسم های دارای  بار همنام همدیگر را دفع کرده و جسم های دارای بار ناهمنام همدیگر را جذب می کنند. همچینین جسم باردار (هرباری) جسم خنثی را جذب می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!