جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 85

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 85

ساختمان داخلی باتری ها خیلی شبیه باتری ای است که شما ساخته اید؛ یعنی در این مولدها دو فلز غیر هم جنس در یک مایع شیمیایی خاص (یا یک خمیر شیمیایی مرطوب) که الکترولیت نامیده می شود، قرار دارند. دربارهٔ شیوهٔ کارکرد باتری ها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتیجهٔ آن را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید.

هر باتری از دو الکترود فلزی با جنس های متفاوت و یک الکترولیت (محلول) تشکیل شده است.

و یکی از این الکترود ها قطب مثبت و دیگری قطب منفی می باشد.  در صورت  اتصال دو قطب به یکدیگر الکترون ها از قطب منفی حرکت کرده و به قطب مثبت می روند و آن را خنثی می کنند.در واقع گردش الکترون ها از قطب منفی به قطب مثبت به دلیل انجام واکنش های شیمیایی است که در باتری رخ می دهد.

با تغییر فلزهای به کار رفته در هر الکترود می توان انرژی باتری را هم تغییر داد.

حال می توان با قرار دادن لامپ و یا هر مصرف کننده دیگری در مسیر عبور الکترون ها از انرژی آن ها استفاده کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!