جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|جمع آوری اطلاعات و پرسش متن صفحه 83

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 83

برای حفاظت از ساختمان های بلند از خطر برخورد آذرخش از وسیله ای به نام برق گیر استفاده می کنند. دربارهٔ برق گیر و نقش آن در جلوگیری از آسیب به ساختمان، اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

در واقع نقش برقگیر ها ایجاد جریانی برای انتقال جریان برق ناشی از رعد و برق به زمین است تا به ساختمان آسیب نرسد.

زمانی که رعد و برق به ساختمانی می خورد ، جریان برق سعی می کند از درون هر جسم رسانایی عبور کند تا خود را به زمین برساند. حالا طی این اتفاق ممکن است جریان برق از درون سیم های ساختمان عبور کند که می تواند موجب آتش سوزی و یا انفجار شود . پس برق گیر ها با ایجاد جریان جداگانه ای باعث هدایت بی خطر برق به سمت زمین خواهند شد.

سیستم برق گیر از میله رسانای نوک تیز ، سیم های درون ساختمان و سیم های درون زمین تشکیل شده است . که میله ی رسانا نقش برق گیر و سیم ها نقش هدایت کننده جران برق را دارند.

 

پرسش متن صفحه 83

به نظر شما در الکتریسیته چه عاملی سبب شارش بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار می شود؟

اختلاف پتانسیل دو طرف سیم

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!