جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|آزمایش کنید صفحه 81

آزمایش کنید صفحه 81

هدف آزمایش: ایجاد بار الکتریکی به روش القا
مواد و وسایل: دو کرهٔ فلزی یکسان با پایه های نارسانا، میلهٔ پلاستیکی، پارچهٔ پشمی و برق نما

روش اجرا
۱- دو کرهٔ فلزی را مطابق شکل (الف) در تماس با یکدیگر قرار دهید؛ سپس با دست آنها را لمس کنید تا مطمئن شوید که بار الکتریکی آنها صفر است.

۲- میلهٔ پلاستیکی را با پارچهٔ پشمی مالش دهید و نزدیک کنید. A مانند شکل (ب) آن را به کرهٔ A نزدیک کنید.

 

بارهای منفی روی گوی به دلیل دافعه جدا شده و بارهای + می مانند.

3- بدون حرکت دادن میلهٔ پلاستیکی، پایهٔ کرهٔ B را بگیرید و آن را ا +ز کرۀ A دور کنید.(شکل پ)

بارهای+ روی کره A و  – روی کره  B باقی می ماند.

4- میلۀ پلاستیکی را دور کنید(شکل ت).

5-برق نما را به روش تماس با میلهٔ پلاستیکی باردار و هر یک از کره ها 

را به کلاهک آن نزدیک کنید. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

با باردار کردن برق نما با میله پلاستیکی ، بار برق نما – می شود و با نزدیک کردن به گوی A ورقه ها به هم نزدیک می شوند. و با نزدیک کردن به گوی B ورقه ها از هم دور می شوند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!