جواب تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته|خود را بیازمایید و فعالیت صفحه 88

خود را بیازمایید صفحه 88

در شکل روبه رو، آمپرسنج عدد 0.05  آمپر و ولت سنج عدد 3 ولت را نشان می دهد. مقاومت لامپ چند اهم است؟

عکس: باتری به لامپ متصل است/ باتری از سمت دیگر به آمپرسنج متصل است/ لامپ به ولت سنج/ لامپ از طرفی دیگر به آمپرسنج متصل است

 

فعالیت صفحه 88

به وسیلهٔ چند باتری 1.5 ولتی ، لامپ 3 ولتی و پایۀ آن ، سیم های رابط ، کلید و آمپرسنج ؛ مدارهایی را تشکیل دهید و اثر جریان الکتریکی را بر نور لامپ بررسی کنید.

 

 

در حالت  دوم لامپ پر نور تر از حالت اول است . و در حالت سوم به دلیل این که جمع ولتاژ باتری بیشتر از میزان مقاومت لامپ است لامپ می سوزد و روشن نمی شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!