جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|پرسش متن صفحه 65

حل تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران

پرسش متن صفحه 65

در جدول ۱ تعدادی از ویژگی های جانداران آمده است. زیر هر ویژگی نقش آن را بنویسید. به نظر شما چه تفاوت اساسی بین تولیدمثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟

ویژگی تغذیه تنفس دفع تولیدمثل
نقش رساندن غذای مورد نیاز به سلول های بدن رساندن اکسیژن مورد نیاز به سلول های بدن خروج مواد زائد از بدن تولید جانداران همانند خود

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!