جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|فعالیت صفحه 74

فعالیت صفحه 74

تعدادی گل انتخاب و کاسبرگ ها و گلبرگ های آنها را مشخص کنید.
چگونه آنها را تشخیص می دهید؟

گلبرگ ها رنگی و برای زیبایی هستند.

کاسبرگ ها سبز رنگ و نقش محافظتی دارند.

 تعداد گلبرگ ها بشتر از کاسبرگ ها می باشد.
پرچم ها را جدا و آنها را با ذره بین مشاهده کنید. دانه های گرده را همراه با قطره ای آب با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل دانه های گرده را رسم کنید.

 

دانه های گرده را از کدام قسمت پرچم برداشتید؟  

در بساک

آیا دانهٔ گردهٔ گل هایی که دارید، یک رنگ و یک شکل اند؟

خیر می توانند متفاوت باشند.

با استفاده از تیغ، مادگی را از طول برش دهید. این کار را با احتیاط انجام دهید. با استفاده از ذره بین قسمت های متفاوت مادگی را مشاهده، و به ویژگی های هر قسمت توجه کنید.

 

 

آیا می توانید تخمک ها را در تخمدان ببینید؟ شکل اجزای مادگی را رسم کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!