جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|فعالیت صفحه 73

فعالیت صفحه 73

بعضی دوقلوها همسان یعنی هم شکل و از یک جنس اند. شکل زیر چگونگی ایجاد دوقلوهای همسان را نشان می دهد. با توجه به شکل، علت همسان بودن این دوقلوها را توضیح دهید.

عکس: جنین های دو قلو، یاخته ی تخم

جواب:

سلول تخم اولیه حاصل از لقاح می تواند تقسیم بدهد و دو سلول یکسان را تولید کند و هر دو سلول به میتوز خود ادامه دهند و در رحم حایگزین شوند. آنگاه چون منشا این دو جنین یک سلول واحد بوده ، ویژگی ها و صفات یکسان خواهند داشت.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!