جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|فعالیت صفحه 72

فعالیت صفحه 72

اغلب پرندگان آشیانه می سازند و از تخم ها و زاده ها (فرزندان) خود نگهداری می کنند.
رشد تخم های قورباغه ها معمولاً در آب انجام می شود و گاهی تخم های آنها به گیاهان درون آب می چسبند.
1- پرنده ها برای مراقبت از تخم ها و سپس زاده هایشان چه کارهایی انجام می دهند؟

پرندگان روی تخم های خود می خوابند تا گرم شوند و رشد کنند. جوجه ها بعد از در آمدن از تخم بسیار ضعیف و کوچک هستند چس مادر به تغذیه ان ها می پردازد تا بتوانند به سرعت تکامل پیدا کنند.
2- به نظر شما،چرا در هر بار تولیدمثل، تعداد تخم های قورباغه ها بسیار بیشتر از تعداد تخم های پرنده هاست؟

زیرا تخم های قورباغه بیشتر در معرض خطر و از بین رفتن هستند پس باید مقدار زیادی تخم تولید کنند تا حداقل تعدادی از آن ها رشد کنند و تکامل پیدا کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!