جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|گفت و گو کنید و فعالیت صفحه 71

گفت و گو کنید صفحه 71

با توجه به اینکه در لقاح، گامت ها از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می شوند، آیا این یاخته ها می توانند حاصل تقسیم میتوز باشند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

خیر

اگر گامت های نر و ماده از تقسیم میتوز باشند ، آنگاه هرکدام 46 کروموزوم دارند که در صورت لقاح سلولی با 92 کروموزوم ساخته خواهد شد .این در حالی است که سلول تخم حاصل از لقاح این دو گامت 46 کروموزوم دارد که نشان می دهد گامت نر و ماده هرکدام 23 کروموزوم داشته و با هم ادغام شده اند.

 

فعالیت صفحه 71

  • در یاختهٔ تخم شکل 9،کدام تقسیم انجام می شود:
    میتوز یا میوز؟

میتوز

  • اگر تقسیم میوز وجود نداشت، آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟ خیر
  • مرغ ها و خروس ها هرکدام در یاخته های بدن خود، ٧٨ کروموزوم دارند. گامت های نر و ماده این جانوران هرکدام چند کروموزوم دارند؟ 39 کروموزوم
  • یاختهٔ تخم آنها چند کروموزوم دارد؟  78

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!