جواب تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران|فعالیت صفحه 69

فعالیت صفحه 69

شکل های زیر، تولید مثل غیرجنسی را در بعضی جانداران نشان می دهد.
روش هر تولید مثل را زیر هر شکل بنویسید.

عکس: از راست به چپ/ قارچ، هیدر، تک سلولی

الف)هاگ زایی قارچ   / ب)جوانه زدن هیدر   /  پ)دو نیم شدن تک سلولی

 

 

فعالیت صفحه 69

پرورش دهندگان گل و گیاه، روش های متفاوتی برای ازدیاد (تکثیر)
گیاهان به کار می برند. با این کار، آنها می توانند در مدتی کوتاه، تعداد فراوانی گل و گیاه تولید کنند.
با مراجعه به مراکز پرورش گل و گیاه به طور گروهی این روش ها را از نزدیک مشاهده، و گزارشی در این باره تهیه کنید و درکلاس ارائه دهید.

پرورش دهندگان گل برای افزایش محصولات خود در زمان کم از روش های مختلفی استفاده می کنند که ساده ترین و معمولی ترین راه  ، پاشیدن بذر بر خاک و ایجاد بستر مناسب برای ان است.

تکثیر از راه  پیاز ، تکمه ، پاجوش، قلمه و خوابانیدن ریشه هم از راه های دیگر افزایش گل و گیاه در مدتی کوتاه می باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!