جواب تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری|فعالیت صفحه 63

فعالیت صفحه 63

به طور گروهی با استفاده از موادی مانند نخ، سیم یا خمیر بازی مدل ساده ای از تقسیم میتوز بسازید.

(برعهده ی دانش آموز)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!